Powerful

Results

AUS Albany 11/26 09:20 8 futam Albany v View
AUS Ascot 11/10 06:32 3 futam Ascot v View
AUS Belmont 11/04 09:37 8 futam Belmont v View
AUS Northam 10/20 06:54 4 futam Northam v View
AUS Ascot 10/13 09:30 8 futam Ascot v View
AUS Belmont 09/15 08:15 6 futam Belmont v View
AUS Belmont 09/08 08:10 5 futam Belmont v View
AUS Belmont 08/25 07:40 6 futam Belmont v View
AUS Kalgoorlie 08/15 07:49 6 futam Kalgoorlie v View
AUS Belmont 08/11 05:35 4 futam Belmont v View
AUS Northam 07/29 07:25 6 futam Northam v View
AUS Pinjarra 07/22 07:40 7 futam Pinjarra v View