futam Kawasaki 2021-08-30 11:15

NCHorseTrainerJY Start Odds End Odds
1 Maccabaeus Yasuhide Yoneya Masashige Honda 1.300
08/30 11:16
2 Nobu Hendrix Satoshi Kokubo Seiji Sakai 91.000
08/30 11:16
34.000
08/30 11:17
3 Suserihime Hiroaki Kawazu Genki Fujimoto 81.000
08/30 11:16
4 Arc Bolt Kazumi Takei Naoki Machida 14.000
08/30 11:16
5 Another Vita Hiroaki Kawazu Yuki Furuoka 21.000
08/30 11:16
6 Piece Of Horse Sunao Yamada Tadanari Konno 151.000
08/30 11:16
7 Black Nero Hiroshi Iwamoto Takayuki Yano 31.000
08/30 11:16
13.000
08/30 11:17
8 Cidade Cacador Nobufumi Kuribayashi Nobuhiko Sanrindo 12.000
08/30 11:16
9 Responder Kenichi Takatsuki Tsubasa Sasagawa 14.000
08/30 11:16
10 Seven Go Takeru Hatano Shun Ishizaki 12.000
08/30 11:16
9.500
08/30 11:17
11 Land First Y YANO Shinobu Sakai 14.000
08/30 11:16